outdoor.se

Till sidans topHaV:s förslag – begränsa allmänhetens kräftfiske i Vättern

12 januari 2018 kl 10:17 av Björn Blomqvist

signalkräfta kräftfiske vättern vätternkräftor invasiv kräftbur kräftbete allmänhetens fiske outdoor björn blomqvist

Pressmeddelande Havs- och vattenmyndigheten
HaV förslag till nya regler för ett fortsatt fiske av signalkräfta i Sverige->

”Signalkräftor svarar i dag för huvuddelen av kommersiellt fiskade kräftor i Vänern, Vättern och Hjälmaren. Det sammantagna värdet i första-hands-ledet för allt fiske i Vättern har nästan fyrdubblats, från cirka fem till 25 miljoner kronor de senaste 20 åren. Signalkräftan är också av stor betydelse för fritidsfiske och regionala turistnäring”.

HaV:s förslag
”Allmänhetens rätt att fiska i Vättern begränsas till två helger i ställer för som nu fem helger från och med andra fredagen i augusti”.

Bakgrund. Antalet invasiva främmande arter har ökat kraftigt i EU:s medlemsländer de senaste tio åren, enbart i Sverige med över 30 procent. För att skydda den biologiska mångfalden har EU därför tagit fram en förordning som ska hindra spridningen av invasiva främmande arter inom unionen där signalkräftan är en av dessa främmande arter. HaV:s förslag till hanteringsprogram för signalkräftan i svenska vatten går nu på remiss och svaren ska vara hos myndigheten senast den 12 april 2018.

Kräftan blygare än laken, rodnar när hon kokas naken->

Till sidans topVänerchamp Petter firade tioårsdagen som rekordlaxhållare med grann lax

17 december 2017 kl 17:01 av Björn Blomqvist

vänermästare lax petter larsson gullspångslax trollingfiske vänern rekordlax 2007

Det är på datumet tio år (17 dec. 2007) sedan som Fiskeguide Petter Larsson, Kristinehamn fångade gällande Vänerrekord på lax. En 13,92 kilo tung Gullspångslax som mätte 108,5 centimeter. Rekordlaxen gick bet i Kristinehamnsvatten av Vänern vid en plats som heter Sjöhällan och huggpunkt N.59 11 254 O.13 56 597

Klicka och läs hur det gick till då rekordlaxen fångades på datumet för tio år sedan->

Idag, den 17 december 2017, alltså på tioårsdagen då rekordlaxen fångades återvände Petter till ovan nämnda storlaxhak för att kolla in om någon lax var hemma. Blankfiskarna fanns där! Dagens gäst Magnus Öman från Karlstad fick privilegiet att dra dagens första fisk, en fyrakilos öring. Vid lunchtid var det Petters tur att greppa spöt. Yster fisk hade gapat stort över en snudd 25 år gammal Attack-vobbler (så hette Yo-Zuri på den tiden) som fiskades bakom sidoparavan där linan viktats med 80 gram bly. Med van hand kunde Petter tvinga in en 8,26 kilo tung Gullspångslax med längd 84 cm i håven. En fisk med klippt bukfena som visar att den härrör från Fortums kompensationsutsättningar av Gullspångslax i Klarälven.

fortum kompensationsuttsättning lax klarälven vänern

Till sidans topNoll odlad Gullspångslax 2017

22 november 2017 kl 08:22 av Björn Blomqvist

gullspångslax laxfiske lax vänern laxfond vänern thomas johansson trolling trollingtävling björn blomqvist

Som en del i Sportfiskarnas infokvällar (20 nov. Karlstad & 21 nov. Lidköping) framkom att årets avelsfiske efter Gullspångsax i Klarälven, Forshaga blev slutresultatet att inga av de 31 Gullspångslaxar som fångades i fällan kunde användas till avel utan fick avlivas. Verkligheten är därför noll GL 2017 och bara några få kramade 2016, vilket gör att läget i nutid för odlad GL är sparsmakat. Illa, illa då odlad Gullspångslax är juvelen i Vänertrollingfisket. Dock finns det odlad Gullspångsöring (GÖ) att tillgå som kan kompensera bortfallet av GL. Men i långa loppet är Vänern beroende av att det sätts ut Gullspångslax i sjön för att hålla ställningarna som attraktiv laxfiskesjö. Öringfond Vänern? känns inte bra.

Laxfond Vänern-> vd Thomas Johansson (han syns på bild här ovan) informerade sakligt om läget för de drygt 40! åhörarna som masat sig till Lidköping denna historiska kväll då nollresultatet presenterades. Thomas sade bl.a. att 2018-2021 finns därför ingen odlad Gullspångslax att tillgå. Laxfonden kommer jobba vidare med oförminskad kraft för att Vänerfisket ska bli glimrande igen. Till detta behövs pengar, som även detta är en bristvara i sammanhanget och inte minst frisk tvååring sättfisk av Gullspångstammar att sätta ut i sjön.

Till sidans topLaxfond Vänern satsar nu via Leaderprojekt ”LAX i VÄNERN” på ett bättre och mer uthålligt lax- och öringfiske!

10 november 2017 kl 17:51 av Björn Blomqvist

Tommy Nerstrand laxfajt foto peter grahn laxfons Vänern

Pressrelease:
Kort om Laxfond Vänern Stiftelsen Laxfond Vänern bildades år 1988 av länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län samt de 13 kommunerna runt Vänern. Det huvudsakliga syftet är att skapa ett bra och långsiktigt fiske efter lax och öring i Vänern. Laxfonden finansierar årligen utsättning av 2-årig smolt på utvalda platser i sjön. Verksamheten leds av en styrelse på fem personer samt en vd.

Minskade utsättningar av smolt
Sedan utsättningarna av lax – och öringsmolt i Vänern startade i Laxfondens regi i slutet av 80-talet har volymen av utsatt fisk i sjön från fondens sida minskat kraftigt, från omkring 200 000 smolt/år till omkring 55 000/år under de senaste åren inklusive insamlingar från fiskeklubbar m.fl. Anledningen till minskningen är att det med dagens penningmarknad är allt svårare att få tillräcklig avkastning på Laxfondens kapital som idag uppgår till ca 23 miljoner kronor.

Fiskeguiden Tommy Nerstrand-> engageras som projektledare
Tommy Nerstrand med fiskegäst vänern

Laxfonden har nu via Leaderprojekt ”Lax i Vänern” engagerat sportfiskeguiden och charterskepparen Tommy Nerstrand till projektledare under två år på ca 40 procent tjänst. Tommy har 20 års erfarenhet som fiskeguide på Vänern och har även tidigare jobbat som projektledare i sportfiskeprojekt.

Tommy kommer tillsammans med Laxfondens VD Thomas Johansson att jobba med insamling av pengar för att både på kort och lång sikt förbättra lax- och öringfisket i Vänern. Vi kommer inbjuda till möten med olika intressegrupper samt förenkla för alla som vill donera pengar till ett bättre lax- och öringfiske i Vänern. De pengar som projektet samlar in kommer ”öronmärkas” enbart för utsättning av 2-årig eller 2-somrig smolt direkt i Vänern!

Målet – minst 90 000 2-åriga smolt per år!
Projektets mål är att tillsammans med privatpersoner, företag, kommuner och olika intressenter inom fisket nå en årlig utsättning av minst 90 000 2-årig smolt direkt i Vänern! ”En stor utmaning som vi måste anta för att värna Vänerns attraktionskraft som sportfiskesjö och för att säkra värdefull sysselsättning kopplad till fisketurismen runt vårt innanhav” säger Thomas Johansson VD.

Planeringsjobbet smyger igång nu i november och kommer ha full fart under andra halvan av december och under vintern.

Vi ser fram emot att träffa alla intressenter och hoppas att vårt projekt kommer tas emot positivt av alla berörda.

Bästa Fiskehälsningar!
sdr

Thomas Johansson VD Tel. 0703-474977 E-post thomas.johansson@lrfkonsult.se
Tommy Nerstrand Projektledare Tel. 0708-807222 E-post info@dalslandfishing.com

Till sidans topKoll på odlad Vänerlax

07 november 2017 kl 19:17 av Björn Blomqvist

Gullspångslax Klarälvslax Vänerlax gullspångsälven klarälven Vänern trolling björn blomqvist

Stammarna av Gullspång- och Klarälvslax kallas i dagligt tal för Vänerlax. Gullspångslaxen har sitt ursprung i Gullspångsälven och Klarälvslaxen hör hemma i Klarälven. Trots att båda älvarna sedan länge är utbyggda finns en spillra kvar av vild Klarälvs- och Gullspångslax i respektive älvar. En vildfödd Vänerlax har intakta fenor, såsom fettfenan i behåll till skillnad mot en odlad där fettfenan klippts av.

I utbyggda älvar åläggs vanligtvis kraftverksbolaget som driver anläggningarna att kompensera för bortfallet av vildfisk med odlad. Merparten av odlad Vänerlax pytsas ut i Klarälven nedströms Forshaga och finansieras av Fortum. Sättfisk som efter i snitt tre års vistelse i Vänern kommer åter till Klarälven som lekfisk. Väl där fångas de i en fälla för att sedan kramas på rom och mjölke. Efter att rommen befruktats läggs kornen i kläckbackar för vidare färd till karantän. Personal från Statens Veterinärmedicinska Anstalt håller koll på att avelsfisk och romkorn är fri från sjukdomar. Gammelkroppa Lax AB. ombesörjer det praktiska i avels- och odlingsarbetet.

Odlad Gullspång- och Klarälvslax samsas parallellt i Klarälvens nedre del. Det mest naturliga vore dock att laxstammarna hölls åtskilda i respektive ursprungsälv samt även odlades där. Men myndigheterna som bestämmer har bevisligen en annan syn på saken. Betänk att så sent som förra året (2016) offentliggjorde Sportfiskarna Värmland att lyckad lek av Gullspångslax skett i Klarälven nedströms Forshaga

Tre laxyngel undersöktes genetiskt av SLU och resultaten visade att två av ynglen var Gullspångslax och den tredje sannolikt en korsning mellan Gullspångslax och Klarälvslax->

För att få behålla en Vänerlax måste den vara minst 60 centimeter och ha klippt fettfena. Vild lax har intakt fettfena och måste ovillkorligen släppas åter även om den råkar dö i mötet med krok eller nät.

Den yttre skillnaden mellan odlad Gullspångslax som satts ut i Klarälven (Gammelkroppa Lax AB)  kontra Gullspånglaxar som satts ut i Vänern som levererats av Fiskodlingsanstalterna Sävenfors och Fengersfors är att Klarälvsgullspångarna har förutom klippt fettfena även höger bukfena kapad. Sävenfors/Fengersforslaxarna har endast fettfenan klippts. När det gäller Gammelkroppas Klarälvslaxar har endast fettfenan kapats. När Gammelkroppas laxar återvänder till Klarälven är det lätt att se skillnaden mellan Gullspångslax (fettfenan o hö bukfena borta) och Klarälvslax (fettfenan kapad), vilket i sin tur gör att de ”rätta” avelslaxarna väljs.

Som trollare är det inte lika lätt att skilja Vänerlaxarna åt. Om höger bukfena saknas på Vänerlaxen är det otvetydigt en Gullspångslax från Klarälven. Däremot om laxen endast har fettfenan kapad kan den antingen vara en Klarälvslax eller Gullspångslax. Således händer det att Klarälvslax felaktigt benämns som Gullspångslax och tvärtom då det är ytterst få personer som har ett tränat öga och kan se skillnaden. Vid årets Sunnaåträff/Mellerud hade sju av 14 Vänerlaxar kapad bukfena. Kinnekulleträffen 2017 vägdes det in 35 Vänerlaxar och sju av dessa var i avsaknad av höger bukfena, alltså sk. Gammelkroppare.

klippt bukfena gullspångslax gammelkroppa lax sävenfors fiskodling trolling vänern sunnanåträffen mellerud 2017 björn blomqvist